BALBIERIŠKIO KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO DARBUOTOJŲ PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro (toliau – BKLC) darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), parengtas vadovaujantis, Lietuvos Respublikos Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu (Suvestinė redakcija nuo 2021-03-26), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1336 (Suvestinė redakcija nuo 2021-07-26) „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 178 redakcija) (2021 m. liepos 26 d. suvestine redakcija), Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 178 redakcija), (2021 m. liepos 26 d. suvestine redakcija).

 2. Profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruos infekcijos) atliekami Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo 1 ir 2 punkte nurodytus darbus, dirbantys ir (ar) veiklas vykdantys darbuotojai, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, turi pasitikrinti prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo ir periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.

 3. BKLC vykdo laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veiklą (renginių organizavimas ir lankytojų aptarnavimas).

 4. BKLC dirba 9 darbuotojai, kuriems galioja šio Tvarkos aprašo 2 punkto nuostatos.

 5. Profilaktiškai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) netiriami ir šio Tvarko aprašo reikalavimai laikinai netaikomi:

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 (Suvestinė redakcija nuo 2021-07-26) „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

organizavimo“ 4.2 papunktyje įvardintiems asmenims, kuriems profilaktiniai tyrimai neatliekami;

  1. BKLC darbuotojams jų atostogų ir nedarbingumo laikotarpiu;

  2. BKLC darbuotojams, dirbantiems nuotoliniu būdu ir neturintiems ilgalaikio ar trumpalaikio bendravimo kontakto su kitais BKLC darbuotojais bei lankytojais.

 1. Darbuotojai, turintys teisę į šio Tvarkos aprašo 5.1. papunktyje nustatytas išimtis, turi pateikti nurodytas išimtis patvirtinančius dokumentus iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) (prieiga adresu e- sveikata.lt) arba kitus lygiaverčius dokumentus (pvz. šeimos gydytojo išduotą pažymą) BKLC administracijai el. paštu balbieriskisklc@gmail.com arba tiesiogiai įteikiant darbuotojui, atsakingam už Darbuotojų, kuriems gali būti neatliekami privalomi periodiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sąrašo (toliau – Išimčių sąrašas) (1 priedas), pildymą.

 2. Už Išimčių sąrašo pildymą ir savalaikį duomenų perdavimą BKLC vadovui atsakingas – BKLC meno mėgėjų kolektyvų vadovas, jam nesant – kitas, įgaliotas asmuo (toliau – Atsakingas darbuotojas).

II SKYRIUS

PROFILAKTINIO TYRIMO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSOINFEKCIJOS) ORGANIZAVIMAS

 1. Profilaktiniai tyrimai pagal atlikimo dažnumą skirstomi į:
  1. periodinius;
  2. vienkartinius.
 2. Vienkartiniai tyrimai atliekami vieną kartą prieš pradedant dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą;

 3. Periodiniai sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, epidemiologinius ypatumus. Sveikatos patikrinimai atliekami iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi vėliau. Pirmą kartą profilaktinis tyrimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruos infekcijos) atliekamas ir informacija apie atlikto tyrimo rezultatus administracijai pateikiama per ne vėliau kaip 7–10 kalendorinių dienų nuo šio Tvarkos aprašo įsigaliojimo dienos.

 4. BKLC darbuotojas yra atsakingas už savalaikę registraciją profilaktiniam tyrimui, apskaičiuodamas rezultato gavimo laiką taip, kad rezultatas būtų gautas laiku bei už pateiktos informacijos teisingumą.

 5. Darbuotojai, kurie privalo pasitikrinti, darbdaviui turi pateikti sveikatos patikrinimo rezultatus iš ESPBI IS.

 6. Atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kriterijus, sveikatos patikrinimai neatliekami šio Tvarkos aprašo 5.1. papunktyje nurodytiems darbuotojams. Darbuotojai darbdaviui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes šio Tvarkos aprašo 6 punkte nustatyta tvarka.

 7. Ėminių paėmimas darbuotojams atliekamas mobiliuosiuose punktuose. Asmuo savarankiškai registruojasi į jam tinkamiausią mobilųjį punktą per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą, skambinant telefonu ar arba pildant elektroninę registracijos formą adresu

www.1808.lt. Registruojantis reikia įvesti Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro kodą 301792633.

 1. Informaciją apie darbuotojams paskirtus ir atliktus profilaktinius tyrimus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) žymima Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojų atliktų privalomų periodinių profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) stebėsenos žurnale (toliau – Stebėsenos žurnalas), (2 priedas).

 2. Už Stebėsenos žurnalo pildymą ir savalaikį duomenų perdavimą BKLC vadovui atsakingas – BKLC mėgėjų meno vadovas, jam nesant – kitas, BKLC vadovo įgaliotas asmuo (toliau – Atsakingas darbuotojas).

 3. Darbuotojų sąrašus, kuriems privaloma periodiškai atlikti profilaktinius tyrimus dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ir kuriems galioja šio Tvarkos aprašo 5.1. papunktyje nustatytos išimtys, sudaro, atnaujina ir įsakymu tvirtina BKLC direktorius arba kitas, įgaliotas asmuo bei informuoja sąrašuose nurodytus darbuotojus apie pareigą atlikti sveikatos patikrinimą.

 4. BKLC darbuotojai, atlikę profilaktinį tyrimą, informuoja Atsakingą darbuotoją apie gauto tyrimo rezultatus iki paskutinės ankstesnio tyrimo galiojimo dienos, pateikdami esveikata.lt sistemos išrašą, kuriame patvirtinama, kad asmuo atliko naują profilaktinį tyrimą ir neserga COVID-19 liga (testo rezultatas neigiamas). Išrašo data neturi būti senesnė nei 10 dienų nuo prieš tai vykdyto profilaktinio tyrimo. Išrašas turi būti pateikiamas el. paštu balbieriskisklc@gmail.com arba tiesiogiai įteikiant Atsakingam darbuotojui.

 5. Už Stebėsenos žurnalo pildymą atsakingas darbuotojas nedelsiant informuoja BKLC vadovą, jei Darbuotojas, kuris privalo periodiškai atlikti profilaktinius tyrimus dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos), laiku nepateikė informacijos apie gauto tyrimo rezultatus.

 6. Profilaktinis tyrimas gali būti vykdomas darbuotojo darbo ir nedarbo metu. Darbdavys užtikrina darbuotojo pavadavimą, kai tyrimas vykdomas darbo metu, tyrimui atlikti skiriama iki 2 val. Apie tyrimo atlikimo laiką ir savo išvykimą iš darbo darbuotojas informuoja darbdavį ne mažiau kaip prieš 24 valandas. Darbuotojo vykimo į profilaktinio patikrinimo vietą (mobilųjį punktą) išlaidos nekompensuojamos.

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Profilaktinio tyrimo metu nustačius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, BKLC vadovas imasi veiksmų pagal nustatytą algoritmą.

 2. Darbdavys privalo užtikrinti, kad Darbų sąraše nurodytus darbus dirbtų tik sveikatą pasitikrinę darbuotojai, nesergantys užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.

 3. Šio Tvarkos aprašo nuostatos galioja visiems BKLC darbuotojams. Jos nesilaikymas užtraukia atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 4. Už šio Tvarkos aprašo nuostatų atnaujinimą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsakingas BKLC direktorius.

 5. Šio Tvarkos aprašo nuostatų laikymosi kontrolę vykdo BKLC direktorius.

 6. Tvarka skelbiama viešai BKLC internetiniame tinklapyje adresu www.balbieriškiokultura.ltDokumento originalą galite parsisiųsti ČIA.