RENGINIŲ ORGANIZAVIMO, ĮSTAIGOS LANKYTOJŲ, RENGINIŲ ŽIŪROVŲ IR DALYVIŲ REGISTRAVIMO POPIERINE FORMA ARBA ELEKTRONINIU BŪDU IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BALBIERIŠKIO KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRE EKSTREMALIOS SITUACIJOS KORONAVIRUSO (COVID 19) LIGOS PROTRŪKIO LAIKOTARPIU
TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Renginių organizavimo, įstaigos lankytojų, renginių žiūrovų ir dalyvių registravimo popierine forma arba elektroniniu būdu ir asmens duomenų ekstremalios situacijos dėl koronaviruso (COVID 19) ligos protrūkio laikotarpiu taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja saugaus renginių organizavimo ir žiūrovų, dalyvių registravimo elektroniniu būdu ir asmens duomenų tvarkymo tvarką, Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre (toliau – BKLC), Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu.

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS LANKYTOJŲ REGISTRAVIMO IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI

2. Užtikrinti visų įstaigos lankytojų registraciją, įsitikinant jų asmens tapatybe (lankytojai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

3. Informuoti įstaigos lankytojus ir renginių žiūrovus, kad visiems privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

4. Sudaryti galimybes tinkamai įstaigos lankytojų, renginio dalyvių ir žiūrovų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai ir pateikti informaciją apie higienos laikymosi būtinybę;

5. Neįleisti į įstaigos patalpas ar renginį asmenų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

6. Informuoti, kad įstaigos lankytojai, renginių dalyviai ir žiūrovai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant palikti renginio vietą ir konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

7. Gavus informaciją, kad įstaigos lankytojui, renginio dalyviui ar žiūrovui yra nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;

8. Užtikrinti, kad įstaigoje arba organizuojamo renginio vietoje nedirbs darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus dirbančius nuotoliniu būdu;

9. Užtikrinti, kad įstaigos patalpose ir renginio vietoje aplinkos valymas ir dezinfekcija būtų atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (httDs://vmvl,lt/sites/default/files/rekoinendaciios patalpų dezinfekcijai O.pdl);

10. Įstaigos darbuotojai ir renginio aptarnaujantis personalas dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS LANKYTOJŲ, RENGINIŲ ŽIŪROVŲ IR DALYVIŲ REGISTRAVIMO POPIERINE FORMA ARBA ELEKTRONINIU BŪDU TVARKA IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

11. Užtikrinti BKLC organizuojamų renginių, bilietų platinimą ir (arba) lankytojų, žiūrovų ar dalyvių registravimą popierine forma arba elektroniniu būdu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-10-23 sprendimą V-2345 „Lietuvos Respublikos sveikatos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo V-1473 „Dėl prekybos, paslaugų teikimo, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitime numatytą įpareigojimą užtikrinti visų lankytojų registraciją, įsitikinant jų asmens tapatybe ir Prienų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro 2020-08-28 posėdžio protokole Nr. ES-21 numatytas rekomendacijas, neribojant žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičiaus atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose, atsižvelgiant į tai, kad žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičius negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodytų leidžiamų dydžių.

12. Vykdyti įstaigos lankytojų, renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą popierine forma arba elektroniniu būdu, renkant šiuos asmens duomenis:

12.1. Vardas, pavardė;

12.2. Telefono numeris;

13. Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras 11 papunkčio nurodytus duomenis renka ir tvarko šia tvarka:

13.1. Duomenis renka tiesiogiai iš duomenų subjekto, jiems prieš renginį apsilankant Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre arba registruojantis į renginį elektroniniu būdu;

13.2. Duomenis tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

13.3. Surinktus duomenis saugo 21 dieną nuo įvykusio renginio dienos, paskui Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija šiuos duomenis sunaikina;

13.4. Duomenis neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

13.5. Surinktus duomenis pateikia NVSC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą iš NVSC;

14. Įsipareigoja nenaudoti surinktų asmens duomenų kitais tikslais.

15. Informuoja, kad vadovaujantis Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijos vadovo sprendimu, asmenys, kurie nepateikia reikiamų duomenų renginio organizatoriui, neturi teisės dalyvauti renginiuose, kuriuose dalyvaujant tokie duomenys turi būti pateikiami renginio organizatoriaus nustatytu būdu ir forma.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Šių Taisyklių privalo laikytis visi BKLC darbuotojai.

17. Už šių taisyklių nesilaikymą ar pažeidimus gali būti taikoma drausminė atsakomybė.

18. Šios taisyklės skelbiamos BKLC interneto svetainėje www.balbieriskiokultura.lt, pakabinamos BKLC patalpose, darbuotojai su jomis taip pat supažindinami išsiunčiant jiems šias Taisykles el. paštu.


Dokumento originalą galite parsisiųsti ČIA.